Wilków-Osiedle, ul. M. Kopernika 3, 59-500 Złotoryja
515 142 318
biuro@piko-bus.eu
Wypożyczalnia busów

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z POJAZDÓW WYPOŻYCZALNI „PIKO-BUS”

Niniejsze warunki określają szczegółowe zasady korzystania z samochodów wypożyczalni „PIKO-BUS” z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu ul. Kopernika 3.

NAJEMCA

 1. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna, tzn. może to być osoba, która wynajmuje pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować go w imieniu osoby prawnej. Musi mieć ukończone 25 lat, posiadać ważne prawo jazdy minimum kategorii „B” lub posiadać uprawnienia do kierowania tego typu pojazdem nie krócej niż 3 lata. Dla celów weryfikacji tożsamości wymagany jest dodatkowy dokument (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku podmiotów gospodarczych dokument rejestrowy, o ważności nie dłuższej niż 14 dni.

WARUNKI NAJMU I UŻYTKOWANIA POJAZDU

 1. Wynajmujący po dopełnieniu formalności (umowa, płatność, itp.) przekazuje do użytkowania samochód na czas określony w Umowie NajmuNajmującemu.
 2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście w siedzibie firmy. Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najmującego, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru pojazdu oraz ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę z podaniem kraju docelowego oraz krajów tranzytowych – możliwość podróżowania tylko po krajach Unii Europejskiej. Każda rezerwacja złożona drogą elektroniczną jest ważna po zatwierdzeniu jej przez pracownika Wypożyczalni.
 3. Najemca nie może pojazdu podnajmować czy też udostępniać innym osobom lub firmom w celu jego krótkotrwałego użytkowania.
 4. Przez cały okres wynajmu, pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego prośbę, bez konieczności podania przyczyny musi zostać zwrócony.
 5. W dniu wydania pojazdu, zostanie sporządzony protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, stan licznika, itp.; może zostać to zapisane na dokumentacji poglądowej w tym na zdjęciach) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie strony Umowy. W przypadku niepodpisania protokołu przez Najemcę, uważa się, że stan techniczny samochodu jest zgodny z opisem Wynajmującego.
 6. Zabronione jest użytkowanym pojazdem holowania innych pojazdów, palenia tytoniu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości. Maksymalna prędkość pojazdu to 140 km/h, w miejscach, gdzie przepisy na to pozwalają. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Za wszelkie wykroczenia drogowe, powstałe w trakcie trwania umowy odpowiada wyłącznie Najemca.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Najemcy wszelkim organom ścigania.
 8. Najemca samochodu nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez uzyskania zgody Wynajmującego pojazd tj. Wypożyczalni „PIKO-BUS”.
 9. Konieczne jest podanie trasy i przybliżoną liczbę kilometrów, jaką zamierza pokonać Najmujący – 500 kilometrów to limit dzienny. Przekroczenie limitu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Wszelkie koszty związane z opłatami drogowymi ponosi Najemca samochodu.
 10. W przypadku uszkodzenia (uniemożliwiającego korzystanie z pojazdu/samochodu), jego unieruchomienia lub zatrzymania przez upoważnione organy, bądź też utraty użytkowanego samochodu, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego – „PIKO-BUS” o zaistniałym fakcie.
 11. W wypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia drogowego (przestępstwo bądź wykroczenie), Najmujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego – „PIKO-BUS” o zaistniałym fakcie, bezwzględnego powiadomienia właściwych służb bądź organów oraz zabezpieczenia pojazdu.
 12. O zaistniałej awarii samochodu, należy natychmiast powiadomić Wynajmującego. Jeżeli awaria pojazdu ma wpływ na bezpieczeństwo lub może uszkodzić w większym stopniu pojazd, nie należy kontynuować jego użytkowania.
 13. W czasie eksploatacji samochodu Najmujący zobowiązany jest do : używania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym, zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad), wykonywania standardowej obsługi na własny koszt tj. paliwo, myjnia, wulkanizacja ogumienia, sprawdzanie i ewentualne uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności oświetlenia pojazdu i wymiany uszkodzonych żarówek.
 14. W czasie korzystania z pojazdu Najmujący nie może dokonywać napraw lub przeróbek.
 15. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach, służyć do nauki jazdy, ponadto nie może służyć do popełniania przestępstw.
 16. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie korzystania z pojazdu odpowiada wyłącznie Najemca pojazdu.
 17. Jeżeli w trakcie trwania najmu samochodu wystąpi konieczność jakichkolwiek czynności serwisowych, przeglądów lub napraw, należy skontaktować się z Wynajmującym w celu uzyskania zgody właściciela. Wynajmujący wskazuje stacje obsługi, gdzie tego typu czynności mogą być wykonywane.
 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane ewentualną awarią samochodu, inne zdarzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utracone korzyści, mogące wynikać z opóźnienia lub ewentualnej awarii pojazdu.
 19. Najemca, podpisując umowę wynajmu pojazdu, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni „PIKO-BUS” i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 20. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z pojazdu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla Wypożyczalni „PIKO-BUS”.

ZWROT POJAZDU

 1. Zwrot pojazdu odbywa się po dokonaniu oględzin w siedzibie Wypożyczalni „PIKO-BUS,” bądź w innym miejscu ustalonym przez Wynajmującego pojazd. W tym celu sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, który określi jego stan techniczny po jego wypożyczeniu. Protokół powinien być podpisany przez obie strony. Jeżeli protokół nie zostanie podpisany przez Najemcę, przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisem wykonanym przez Wynajmującego.
 2. Podpisanie protokołu przez Najemcę, nie zwalnia jego z odpowiedzialności za szkody, których nie można było stwierdzić przy zwrocie pojazdu.
 3. W przypadku braku możliwości sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego (pojazd brudny, pora nocna – brak oświetlenia itp.), dopuszcza się sporządzenia protokołu przez Wynajmującego (w jak najszybszym terminie) i przyjmuje się, że stan techniczny opisany w protokole jest zgodny ze stanem faktycznym.
 4. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w innym miejscu, niż podane w Umowie, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu pojazdu do miejsca wskazanego w Umowie.
 5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, w jaką zaopatrzony był pojazd w dniu wydania– pełny zbiornik. W przypadku mniejszej ilości paliwa niż określone powyżej, Najemca może być obciążony opłatą dodatkową w celu uzupełnienia brakującego paliwa (koszt ilości paliwa wg stawki ORLEN + 60 zł).
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie technicznym nie gorszym jak w dniu jego wynajęcia. Pojazd winien być czysty z zewnątrz jak i wewnątrz. W przypadku brudnego pojazdu z zewnątrz Najemca może zostać obciążony kwotą 60 zł. Taką samą kwotą może być obciążony w przypadku brudnego wnętrza samochodu.
 7. Wynagrodzenie za korzystanie z pojazdu ustalane jest jako stawka dzienna – przy czym strony ustalają konkretną godzinę zwrotu, a opóźnienie do jednej godziny nie powoduje naliczania odpłatności za kolejny dzień.
 8. Zamiar przedłużenia czasu korzystania z samochodu , Najmujący ma obowiązek zgłosić na co najmniej 10 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu, a przedłużenie okresu użytkowania o czas dłuższy niż 24 godziny winno być dokonane w formie pisemnej.
 9. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu mimo braku zgody przez Wynajmującego – PIKO-BUS, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia. Nie zwrócenie samochodu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia ustalonego terminu korzystania, bez zgody Wynajmującego, traktowane będzie jako przywłaszczenie pojazdu i fakt ten zostanie zgłoszony właściwym organom.

PŁATNOŚĆ I KAUCJA

 1. Opłaty za korzystanie z pojazdu – samochodu pobierane są z góry. Może to być w formie gotówki lub przelewu na konto Wynajmującego. Ponadto Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1500 złotych, na ewentualne naprawy w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń samochodu. Może ona zostać zatrzymana w części lub w całości.
 2. Kaucję Najemca wpłaca, najpóźniej w dniu odbioru samochodu.
 3. Natomiast Najemca, który nie ukończył 25 roku życia lub posiada prawo jazdy krócej niż 3 lata zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej kaucji (oprócz wymienionej wyżej) w wysokości 1500,00 zł – jako zabezpieczenie kosztów usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych przez Najmującego.
 4. Kaucja, o której mowa w pkt. 1 i 3 w przypadku braku podstaw do zatrzymania w części lub całości, zostanie ona zwrócona Najemcy w terminie 2 dni od daty zwrotu samochodu. Kaucję Wynajmujący może potrącić w części lub w całości w przypadku:
  1. usunięcia uszkodzeń spowodowanych przez Najemcę w użytkowany samochodzie (według wyceny kosztów napraw w autoryzowanym serwisie),
  2. uzupełnienia brakującej lub podmienionej części (według wyceny autoryzowanego serwisu łącznie z kosztami robocizny),
  3. usunięcia uszkodzeń tapicerki( według wyceny kosztów naprawy w autoryzowanym serwisie),
  4. usunięcia zabrudzeń, zapachów bądź pozostawionych przedmiotów oddziałujących biologicznie bądź też chemicznie (koszty mycia samochodu i prania tapicerki, bądź utylizacji chemiczno-biologicznej),
  5. uzupełniania paliwa w zwróconym samochodzie (koszt zakupu ilości brakującego paliwa)
 5. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji, zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty zwrotu samochodu.
 6. Wynagrodzenie za korzystanie z pojazdu ustalane jest jako stawka dzienna – przy czym strony ustalają konkretną godzinę zwrotu, a opóźnienie do jednej godziny nie powoduje naliczania odpłatności za kolejny dzień.
 7. Zamiar przedłużenia czasu korzystania z samochodu , Najmujący ma obowiązek zgłosić na co najmniej 10 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu, a przedłużenie okresu użytkowania o czas dłuższy niż 24 godziny winno być dokonane w formie pisemnej.
 8. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia. Nie zwrócenie samochodu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia ustalonego terminu korzystania , traktowane będzie przez Wynajmującego – „PIKO-BUS” jako przywłaszczenie pojazdu i fakt ten zostanie zgłoszony właściwym organom.

EWENTUALNE USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

 1. W przypadku kolizji drogowej Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 2. Najemca niezwłocznie powiadamia Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu drogowym oraz jego skutkach. W przeciwnym razie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.
 3. Najemca zobowiązany jest wezwać na miejsce zdarzenia drogowego najbliższą jednostkę Policji, następnie odbiera od funkcjonariuszy protokół, potwierdzający kolizję z określeniem sprawcy zdarzenia.
 4. Najemca będąc jedynie POSZKODOWANYM może być zwolniony z odpowiedzialności za powstałe zdarzenie.
 5. Pojazd ma wykupione ubezpieczenie ASSISTANCE pozwalające na holowanie uszkodzonego lub niezdolnego do dalszej podróży pojazdu – o ile uszkodzenia na to pozwalają.
 6. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca, natychmiast powiadamia o tym zdarzeniu Wynajmującego. Zwraca kluczyki i dokumenty samochodu. W przeciwnym wypadku Najemca, zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego samochodu.
 7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: utratę lub uszkodzenia wyposażenia np. audio-video, elementów zestawu nawigacji satelitarnej, bądź dokumentów czy kluczyków pojazdu – i z tego tytułu Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, wg poniższej tabeli. Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzeń, a także obciąży kosztami postoju pojazdu. Zostanie naliczona stawka dzienna pomnożona przez ilość dni niezbędnych do naprawy samochodu.
 8. Wysokość kosztów naprawy ustala Wynajmujący, na podstawie wyceny autoryzowanego serwisu.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną – także w wypadku całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę – w przypadkach:
  • Kradzież pojazdu – jeżeli nie zostały uruchomione zabezpieczenia.
  • Szkody powstałej w sytuacji gdy z pojazdu korzystała osoba nieuprawniona.
  • W wypadku, kiedy Najemca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub środków o podobnym działaniu.
  • Prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku.
  • Umyślnego uszkodzenia pojazdu.
  • Spowodowania szkody w wyniku naruszenia przepisów o ruchu drogowym.
  • Pojazd zostanie uszkodzony umyślnie.
 10. Wszelkie uszkodzenia wnętrza pojazdu jak i jego wyposażenia lub szkody spowodowane niedopałkami papierosów nie są objęte żadnym ubezpieczeniem. Usuwane są na koszt Najemcy.
 11. Szkody powstałe w trakcie najmu rozliczane są w ramach polisy Auto Cassco do kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych).

KOSZTY DODATKOWE ORAZ KARY UMOWNE

 1. Najemca wyraża zgodę i zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych, a w przypadku nie przestrzegania powyższego Regulaminu, pokrycia kar umownych. Wyraża także zgodę na rozliczenie ich z wpłaconej kaucji wg „Cennika kar umownych” w poniżej tabeli.
 2. W przypadku wyższych kosztów dodatkowych, niż wpłacona kaucja, Najemca zobowiązuje się do uregulowania różnicy.
 3. Opłata za rezygnację z wynajmu na 3 dni przed terminem wynajmu – 400 – 600 zł.
Cennik kar umownych
ZDARZENIE Opłata (netto) w PLN
 Zwrot nie umytego samochodu z zewnątrz  60,00 zł
 Zwrot nie wysprzątanego samochodu wewnątrz  60,00 zł
 Zakup brakującego paliwa lub zatankowanie nieprawidłowego paliwa  Wg cennika PKN Orlen + 60 zł/złe paliwo 1000 zł
 Wyjazd poza granice RP bez zgody Wynajmującego  250 zł/dzień
 Udostępnienie samochodu osobie nie upoważnionej  550,00 zł
 Opłata za udostępnienie danych Najemcy organom ścigania  50,00 zł
 Zagubienie kluczyków pojazdu  1 000,00 zł
 Zagubienie dowodu rejestracyjnego pojazdu  500,00 zł
 Palenie papierosów w pojeździe  1 000,00 zł
 Z powodu niedbalstwa lub celowe uszkodzenie wynajętego pojazdu  Utrata całej kaucji + 500 zł
 Zamiana lub przywłaszczenie elementów wyposażenia pojazdu lub części  1000 zł + koszt części
 Używanie samochodu nie zgodnie z jego przeznaczeniem  Cała kaucja + 500 zł
 Za zwłokę pojazdu o ponad godzinę  Dzienna stawka Najmu
 Spowodowanie utraty gwarancji na pojazd z winy Najemcy  15 krotność wniesionej kaucji
 Opłata za każdą szkodę likwidowaną w ramach AC, która powstała wskutek nienależytego wykonywania umowy przez osobę Najmującą  Utrata całej kaucji + 500 zł
 Pozostałe braki/uszkodzenia części pojazdu  Opłata wg cennika serwisu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Najemca, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Umowie w niezbędnym zakresie w celu wykonania Usługi Wynajmu pojazdu zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 – popularnie RODO.
 3. Wynajmujący, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
 4. Wszelkie zmiany i korekty Umowy Najmu, dokonywane będą w formie pisemnych aneksów, z zastrzeżeniem postanowień dot. sposobu przedłużania Umowy.
 5. Regulamin Wypożyczalni Busów „PIKO-BUS” oraz protokół zdawczo-odbiorczy, stanowią integralną część Umowy Najmu.
 6. Za nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania w całości lub części wniesionej kaucji.
 7. Do rozpoznawania ewentualnych sporów, wynikających z Umowy Najmu, jest właściwy Sąd ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego.
 8. Umowy jak i inne załączniki stanowiące integralną część dokumentów, sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wypożyczalnia rozpoczęła swoją działalność dzięki współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Logo EFS RP DŚ UE
PIKO-BUS Wypożyczalnia busów © 2024